ANA BABA HAKLARI

Mehmed Zâhid KOTKU (Rh.A)

İÇİNDEKİLER

Mehmed Zâhid KOTKU (Rh.A) Hazretleri'nin Kısa Terceme-i Hâli, Halil Necâtioğlu
        a. Ailesi
        b. Tahsili, Askerliği
        c. Tasavvufî Yetişmesi ve Dînî Hizmetleri.
        d. Vefâtı
        e. Ahlâk ve Şemâili
        f. Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'nin Eserleri

MUKADDEME

ÜZERİMİZDEKİ HAKLAR

ALLAHU TEÀL’NIN HAKKINA RİÂYET
        1. Gizli putlar
        2. Şirk küfürdür
        3. Şirk rahmeti inkârdır
        4. Yaratılışımızın gayesi

ÜÇ KURTARICI ve ÜÇ TEHLİKE
        1. Kurtarıcı üç şey 
                a) Allah Teàlâ’dan korku üzerine olmak
                b) İktisada riâyet etmek
                c) Adalete riâyet etmek
        2. Üç tehlike
                a) Cimrilik
                b) Nefis ve hevâya uymak
                c) Ucûb


ANA BABA HAKKINDAN DAHA MÜHİM BÎR.HAK:
PEYGAMBERİMİZİN ve ULEMÂNIN HAKKI


ANA BABAYA KARŞI ON MÜHÎM VAZİFE

ANA BABAYA İHSAN ve İTAAT
        1. Ana babaya iyilik cihad sevabı kazandırır 
        2. Ana babaya iyilik ömrün uzamasına sebep olur
        3. imanda sebat ve ana babaya itaat
                a) İmanda sebat etmek
                b) Ana babaya İtaat saadettir 
                c) Malını ana babadan sakınma
        4. Cennet anaların ayağı altındadır
        5. Ana babaya iyilik Allah’ın yardımını celb eder
        6. Dostlarını ziyaret ana babayı ziyarettir 
        7. Ana babaya ikramın sevabı
        8. Ana babaya itaatin şartları

EBEVEYNE İHSAN HUSUSUNDA BİRKAÇ ÖRNEK
        1. Bâyezîd-i Bistâml’den bir örnek
        2. Babaya hizmete bir örnek
        3. Hızır Aleyhisselâm
        4. Cenâb-ı Hakk’dan Musa Aleyhisselâm’a bir vasiyyet
        5. Annenin bir duası
        6. Edeb numunesi

ANA BABAYA İTAATİN MÜKAFATINA DAİR İBRETLİ KISSALAR
        1. Şeytanın yol bulamadığı bir yer
        2. Anaya itaat vâcibtir
        3. Bir mirasın taksimi
        4. Mantığına uymayan her
şeye itiraz etme
        5. Levh-i Mahfuzda ki ilk yazı
        6. Ana babaya karşı gelmemek
        7. Hazretl Musa AS’nin Cennetteki komşusu 
        8. Dikkate değer birkaç hadise

ANA BABAYA İSYAN
        1. Ana babaya iyi davranabilmenin çaresi 
        2. Ana babaya isyan büyük günahlardandır
        3. Fesatçılığın sonu 

ANA BABAYA ASİ OLMANIN HÜKMÜ İLE İLGİLİ HADİSLER
        1. Cennete girmesi haram kılınan üç kişi 
        2. ibadeti kabul edilmeyen üç kişi
        3. insanlık müslümanlığın içindedir
        4. Cennet nimetlerini tadamayacak dört kişi
                a) Şarap içmeye devam edenler
                b) Faiz yiyenler 
                c) Yatim malı yiyenler
                d) Ana babaya âsî olan evlâd
        5. Umeyr’ln oğlu Musab RA
        6. Üç kötü amel
                a) Allah’a şirk koşmak
                b) Ana babaya âsî olmak
                c) Harpten kaçmak
        7. Valideyne sövmek büyük günahlardandır
        8. Ana babaya isyan amelleri mahveder 
        9. Riya

ANA BABA HAKKINI ÖDEMEK

DUALAR HAKKINDA

EVLADIN BABASINDAKİ HAKLARI
        1. Evlâdın babası üzerinde üç hakkı vardır
        2. Ebeveynin bazı vazifeleri
                a) Akîka kurbanı kesmek
                b) Çocukları öpmek sünnettir
                c) Çocuklarına şefkatle muamele etmeli
        3. Ana babanın dikkat etmesi gereken üç şey
                a) Ana babaya âsî olmamak
                b) Çocuğa dinini öğretmek
                c) istenen birşeyi mümkün iken vermemek
                d) Boş sözlerden sakınmak

KARI KOCA HAKLARI
        1. Kadınların kocalarına karşı vazifeleri
                a) Kocaya itaat etmek
                b) Kocasından izinsiz evinden çıkmak
        2. Kocaların hanımlarına karşı vazifeleri
                a) Evini ve ehlini korumak ve hayrı tavsiye etmek
                b) Kadının kocası üzerindeki beş hakkı
        3. Hesabi sorulmayacak harcamalar

KOMŞU HAKLARI
        1. Komşu hakkının lüzumu hakkında
        2. Komşu ile iyi geçinmek
        3. Kötü komşu
        4. Komşuya ikramda bulunmak
        5. Komşu hakkının ehemmiyeti

ÜÇ GÜZEL HASLET
        1. Misafire ikram
        2. Sıla-i Rahim
                a) Sıla-i Rahim ömrün uzamasına ve rızkın artmasına sebeptir
                b) Uzakta olan hısım akrabaları ziyaret 
                c) Cennet ve cehennemin yolu buradır 
        3. Hayır söylemek

MİLLET HAKKI


BÜYÜK GÜNAHLARDAN BAZILARI

ZİNA HAKKINDA
   
     1. Zina etmenin hükmü
        2. Zinanın getirdiği felâket
        3. Zinadan korunanın yeri cennettir

İÇKİ HAKKINDA
        1. Belâya müstehak onbeş fena huy
        2. Günahlar imanın nurunu söndürür
        3. Bütün günahlar içkiden çıkar
        4. Sarhoş olarak ölen sarhog olarak haşr olur
        5. Günahlara devam kalbi karartır
        6. Şarap içmenin zararları

FAİZ YİYENLER HAKKINDA 
        Faizin zararları


NEFSİN MERTEBELERİ
        1. Nefs-i Emmâre
        2. Nefs-i Levvâme
        3. Nefs-i Mülhime
        4. Nefs-i Mutmainne
        5. Nefs-i Râziye
        6. Nefs-i Merziyye
        7. Nefs-i Sâfiyye

Çilehàne - Ana Sayfa