NEFSİN TERBİYESİ

Mehmed Zâhid KOTKU (Rh.A)

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Mehmed Zâhid KOTKU (Rh.A) Hazretleri'nin Kısa Terceme-i Hâli, Halil Necâtioğlu
   
         a. Ailesi
            b. Tahsili, Askerliği
            c. Tasavvufî Yetişmesi ve Dînî Hizmetleri.
            d. Vefâtı
            e. Ahlâk ve Şemâili
            f. Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'nin Eserleri

 

MUKADDİME

 

BÖLÜM I

 

NEFSİN MERTEBELERİ

 

        A. NEFS-İ EMMARE

 

                1. Nefs-i Emmâre’nin Tarifi

                        a. Allah’ı Bilmek

                            — Allah’ı İnkâr Akılsızlıktır

                            — Huzur ve Saadet İmandadır

                            — Fâni Dünyanın Hâli

                            — Akıl ile Allah’ı Bilmek Mümkündür

                        b. Cenâb-ı Allah’ın Sıfatları

                        c.  Putların İcadı

                            — Putların Nevileri

                        d. Kötü Huylar

                            — Tarikatların Meydana Gelişi 

                            — Nefs-i Emmârenin Kötülüğü 

                            — Kâmil Bir Zât Ara

 

                2. Nefs-i Emmârenin Sıfatları

 

                        a. Küfür

                            — Küfrün Tarifi

 

                        b. Şirk

                            — Dinimizin Esaslarını Öğrenmeli 

                            — İmanın Tezahürüne Ait Bir Misâl 

                            — Küfürle Şirkin Zemmi 

                            — İbadetlerin Efdalı 

                            — Gizli Şirk Nasıl Olur

 

                        c. Gaflet

                            — Nefesleri Boşa Harcamak Gaflettir 

                            — Dininden Habersizlik En Büyük Gaflettir 

                            — İlmin Değeri 

                            — Gönül İlmi 

                            — Kemâl İçin Halvet Şarttır 

                            — Ümmîlik Cehalet Değildir 

                            — Bir Hatıra 

                            — İlim Meclislerine Devam

                            — İmanın Beş Düşmanı 

                            — Âlimlerden İstifade Etmeli 

                            — Merkebin Kurttan Korkusu

 

                        e. Günahlara Dalmak

                            — Büyük Günahlar 

                            — Küçük Günahlar 

 

                        Günahların Sivaslı İbrahim Efendiye göre tertibi ve Şerhi

                            — Dilin Afetleri

                            — Ellerin Âfetleri 

                            — Kulakların Âfetleri 

                            — Gözlerin Âfetleri 

                            — Karnın Âfetleri 

                            — İffet Yerinin Âfetleri 

                            — Ayakların Afetleri 

                            — Bedenin Âfetleri

                        Günahların Şafiî Fukahasına ve Dört Mezhebe Göre Tertibi

 

                        Günahların İmam-ı Âzam’a Göre Tertibi

 

                        Müslümanların Birbirlerine Karşı Halleri

                            — Tokluğun Zararları 

                            — Açlığın Faydaları 

                            — Masonluk Münafıklıktır 

 

                        Büyük Günahların Bursalı İsmail Hakkı Hazretlerine Göre Tertibi

 

                        Günahlardan Kaçmanın Lüzumu

 

                        f. Kibir

 

                        g. Hırs

 

                        h. Buhl (Cimrilik)

 

                        ı. Gazap

 

                        i. Hased

 

                        j. Kin

 

                        k. Şehvet

 

                3. İki Kurtuluş Yolu

 

                4. Nefs-i Emmâre Sahibinin Rü’yası

 

 

    B. NEFS-İ LEVVÂME 

                1. Nefs-i Levvâme Sahibinin Rü’yası

                2. Bazı Fena Huyların Kısaca İzahı

                3. İbretli Bir Kıssa 

    

    C. NEFS-İ MÜLHİME

                1. Nefs-i Mülhime Sahibinin Rü’yası

 

    D. NEFS-İ MUTMAİNNE

                1. Nefs-i Mutmainne Sahibinin Rü’yası

 

    E. NEFS-İ RÂDIYE

                1. İhlâs 

                2. Boş ve Faydasız Sözleri Terk 

                3. Zikrullah 

                4. Zühd 

                5. Nefs-i Râdiye Sahibinin Rü’yası 

 

    F. NEFS-İ MARDİYYE 

                1. Nefs-i Mardiyye Sahibinin Rü’yası

 

    G. NEFS-İ KÂMİLE (SÂFİYE)

                1. Nefs-i Kâmile Sahibinin Rü'yası

    

    I. TARİKATLARIN GÂYESİ

 

    İ. KISACA NEFS MERTEBELERİ

                1. Nefs-i Emmâre

                2. Nefs-i Levvâme

                3. Nefs-i Mülhime

                4. Nefs-i Mutmainne

                5. Nefs-i Râdiye

                6. Nefs-Mardiyye 

 

BÖLÜM II

 

TARİKAT ERBABINA GÖRE NEFSİ TERBİYE METODLARI

 

     A. TARİKAT SAHİPLERİNİN YOLU

                1. Hûş der dem 

                2. Nazar Ber Kadem 

                3. Sefer Der Vatan

                4. Halvet Der Encümen 

                5. Yâd Gerd 

                6. Baz Geşt 

                7. Nigeh Dest 

                8. Vukûl-ı Kalbi 

 

    B. NEFSİN TERBİYESİ HAKKINDA

        

    C. ABDÜLHÂLIK-I GÜCDÜVÂNİ’NİN NASİHATLERİ

                1. Vukuf-ı Zamanî 

                2. Vukuf-ı Adedî

                3. Vukuf-ı Kalbî

                4. Nazar Ber Kadem 

                5. Hûş Der Dem 

                6. Sefer Der Vatan

                7. Halvet Der Encümen 

                8. Yâd Gerd 

                9. Bâz Geşt 

                10. Nigâh Daşt

                11. Yâd Daşt 

 

 

BÖLÜM III

 

    KUR’ÂN SÛRELERİNDEKİ HÂSSALAR

 

Çilehàne - Ana Sayfa